Algemene Voorwaarden

SCHOONMAAK KEMPEN BV, met maatschappelijke zetel te 2310 Rijkevorsel, Vinkenpad 22, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0669.933.666 (hierna “SCHOONMAAK KEMPEN”), is een onderneming gespecialiseerd in ramenwas, schoonmaakdiensten, industriële reinigingsdiensten en de verkoop van sectorspecifieke reinigingsproducten.

De klant kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in een contractuele relatie van welke aard dan ook met SCHOONMAAK KEMPEN komt te staan (hierna de “Klant”) of iedere persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte goederen of diensten verwerft (hierna de “Consument Klant”).

Artikel 1 – TOEPASSING

 • Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen SCHOONMAAK KEMPEN en de Klant.
 • Het plaatsen van een bestelling bij SCHOONMAAK KEMPEN houdt de integrale kennisname alsook de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van SCHOONMAAK KEMPEN in, die aan de offerte worden toegevoegd.
 • SCHOONMAAK KEMPEN behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen in lijn met de objectieve economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden, behoudens een schriftelijk bezwaar uitgaande van de Klant, in werking binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na mededeling van de nieuwe algemene voorwaarden aan de Klant.
 • De toepassing van de algemene voorwaarden van SCHOONMAAK KEMPEN sluit de toepassing van enige andere (algemene of bijzondere) voorwaarden van de Klant uit.

Artikel 2 – BESTELLING

 • De offertes van SCHOONMAAK KEMPEN die zij richt aan Klanten zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Ze zijn geldig voor een termijn van twee (2) maanden volgend op de dag waarop de offerte werd opgesteld. Niet-schriftelijk bevestigde orders van een Klant binden SCHOONMAAK KEMPEN niet.
 • Ten aanzien van Consument Klanten gelden offertes van SCHOONMAAK KEMPEN voor een periode van dertig (30) dagen. Indien de Consument Klant een offerte schriftelijk bevestigt tijdens deze periode, komt de overeenkomst met SCHOONMAAK KEMPEN tot stand.
 • Indien de Klant voortijdig geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen diensten, dan is deze krachtens artikel 1794 B.W. gehouden tot een schadeloosstelling van alle uitgaven, arbeid en winstderving aan SCHOONMAAK KEMPEN, hetgeen wordt begroot op 20% van de totale offertesom, onverminderd het recht van SCHOONMAAK KEMPEN om betaling te vorderen van aantoonbare hogere werkelijk geleden schade.

Artikel 3 – KLACHTEN

 • De Klant verbindt zich ertoe om de goederen en/of diensten na levering door SCHOONMAAK KEMPEN onmiddellijk te onderzoeken. Een eventueel gebrek aan overeenstemming tussen de goederen en/of diensten zoals omschreven in de gerelateerde bevestigde offerte en de goederen en/of diensten die werden geleverd, dient onverwijld en uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk aan SCHOONMAAK KEMPEN te worden meegedeeld.
 • Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, onmiddellijk na de ontdekking ervan schriftelijk door de Klant aan SCHOONMAAK KEMPEN te worden meegedeeld. De klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven.
 • In geval dat door SCHOONMAAK KEMPEN geleverde goederen en/of diensten in het kader van de overeenkomst met de Klant gebreken zouden vertonen, kan de Klant uitsluitend aanspraak maken op een vervanging en/of herstelling van de goederen en/of diensten.
 • Ten aanzien van Consument Klanten geldt in geval van klachten dat:
 • de gebrekkige goederen en/of diensten in natura worden hersteld, zijnde door vervanging of herstelling;
 • indien SCHOONMAAK KEMPEN niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de Consument Klant de vervanging of herstelling kan verrichten, de Consument Klant een prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst kan vorderen;
 • de Consument Klant desgevallend aanspraak kan maken op een aanvullende schadevergoeding, mits deze op objectieve wijze kan worden aangetoond.
  • De Klant is gehouden om SCHOONMAAK KEMPEN in staat te stellen om de klacht te onderzoeken en dient derhalve zijn volledige medewerking te verlenen.
  • De onvoorwaardelijke aanvaarding van de goederen en/of diensten geleverd door SCHOONMAAK KEMPEN zal blijken uit de integrale betaling van de factuur.

Artikel 4 – PRIJS

 • Behoudens indien partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling overeenkomen, zal SCHOONMAAK KEMPEN de goederen en/of diensten leveren tegen een in de offerte overeengekomen prijs. De prijs bevat alle kosten waarmee de dienstverlening gepaard gaat, waaronder doch niet beperkt tot hulp- en reinigingsmiddelen die worden gebruikt door Schoonmaak Kempen. De vereiste nutsvoorzieningen dienen evenwel kosteloos ter beschikking te worden gesteld door de Klant.
 • De prijzen zijn exclusief BTW (met uitsluiting van de prijzen die ten aanzien van de Consument Klant worden opgemaakt die telkens inclusief BTW zijn), waarbij de BTW en enige andere belastingen of heffingen gerelateerd aan de goederen en/of diensten geleverd door SCHOONMAAK KEMPEN, inclusief alle belastingen of heffingen die in voege treden sinds de aanvangsdatum van de overeenkomst zoals bepaald in de bevestigde offerte, integraal ten laste van de Klant vallen.
 • De prijs wordt gemaakt op basis van de gegevens die in het bezit zijn van SCHOONMAAK KEMPEN. De Klant verbindt zich ertoe om alle noodzakelijke gegevens aan SCHOONMAAK KEMPEN te verstrekken die nodig zijn om de dienstverlening mogelijk te maken. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat de door hem aangebrachte gegevens in dit kader correct zijn.
 • Het niet voldoen aan deze verplichting stelt SCHOONMAAK KEMPEN in de mogelijkheid om de levering van de goederen en/of diensten aan de Klant op te schorten tot op het moment dat de Klant aan deze verplichting voldoet.
 • Indien achteraf blijkt dat de door de Klant verstrekte gegevens op basis waarvan de prijs tot stand is gekomen niet correct waren of intussen zijn gewijzigd, zal dit aanleiding geven tot een herziening van de prijs en van de uitvoeringstermijn.
 • SCHOONMAAK KEMPEN behoudt zich het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na de ondertekening van de offerte, één of meer objectieve elementen zoals kostprijsfactoren, waaronder de loonkost, sociale lasten en materialen, een verhoging ondergaan. Indien zulke prijswijziging wordt doorgevoerd, dan brengt SCHOONMAAK KEMPEN de Klant hiervan op voorhand op de hoogte en kan de Klant verkiezen om de overeenkomst eenzijdig schriftelijk te beëindigen binnen een termijn van vijf (5) werkdagen nadat hij of zij hierover geïnformeerd werd.

Artikel 5 – MEERWERKEN

 • Iedere door de Klant bestelde wijziging of meerwerk vereist een voorafgaand schriftelijk akkoord van beide partijen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke bevestigde offerte.
 • Indien de Klant gedurende de uitvoering van de overeenkomst meerwerken oplegt of wijzigingen bestelt, is SCHOONMAAK KEMPEN gerechtigd om de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen of meerwerken worden besteld. De Klant kan de geldende tarieven te allen tijde bij SCHOONMAAK KEMPEN opvragen. De Klant erkent en aanvaardt dat voor dienstverlening in het weekend of op feestdagen een verhoogd tarief wordt aangerekend.
 • Indien de Klant wijzigingen of meerwerken bestelt, is SCHOONMAAK KEMPEN bovendien gerechtigd om de in de offerte overeengekomen uitvoeringstermijn te verlengen.

Artikel 6 – Betaling

 • Behoudens andersluidende bepalingen in de offerte, zijn de facturen van SCHOONMAAK KEMPEN maandelijks betaalbaar uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen na datum van de factuur. De betalingen gebeuren in EURO via overschrijving op de bankrekening van SCHOONMAAK KEMPEN zoals weergegeven op de betreffende factuur.
 • Klachten met betrekking tot een factuur zijn enkel ontvankelijk indien de Klant SCHOONMAAK KEMPEN hiervan schriftelijk en gedetailleerd op de hoogte brengt binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na de uitgiftedatum van de factuur (zonder dat zulke kennisgeving enige erkenning vanwege SCHOONMAAK KEMPEN met de inhoud ervan zou betekenen). Bij gebreke aan zulke kennisgeving wordt de factuur als door de Klant aanvaard beschouwd zonder enig voorbehoud.
 • Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt SCHOONMAAK KEMPEN zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende diensten te schorsen, eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.
 • In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur zal de Klant tevens automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest a rato van 1% per maand verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum van de factuur op het openstaande factuurbedrag. Bovendien zal de Klant automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande factuurbedrag (inclusief BTW) met een minimum van 250 EUR verschuldigd zijn, zonder afbreuk te doen aan het recht van SCHOONMAAK KEMPEN om de effectief geleden schade mits bewijs integraal te vorderen van de Klant.
 • Betalingen die de Klant aan SCHOONMAAK KEMPEN verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de Klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.


Artikel 7 – Uitvoeringstermijn

 • Behoudens in geval een overeenkomst tot stand komt met een Consument Klant, geldt de uitvoeringstermijn steeds ten indicatieve titel waardoor eventuele vertragingen in de uitvoering geen aanleiding kunnen geven tot een recht op enige schadevergoeding in hoofde van de Klant, noch een recht om de overeenkomst met SCHOONMAAK KEMPEN te beëindigen. Indien een uitvoeringstermijn werd overeengekomen in de overeenkomst gesloten met een Consument Klant, is deze termijn bindend voor SCHOONMAAK KEMPEN geval dat SCHOONMAAK KEMPEN deze verbintenis niet nakomt door een fout in haar hoofde, is de Consument Klant gerechtigd om een vergoeding te vragen voor de schade die hij of zij hierdoor lijdt en kan bewijzen of om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen mits vergoeding van de kosten die SCHOONMAAK KEMPEN reeds heeft gemaakt.
 • Overeengekomen termijnen worden in ieder geval verlengd ingevolge eventuele vertragingen te wijten aan een overmachtssituatie, een derde en/of de Klant, waaronder doch niet beperkt tot laattijdig door de Klant aan SCHOONMAAK KEMPEN verstrekte informatie die noodzakelijk is om de diensten aan te vatten, en dit zonder enige schadevergoeding.
 • Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de uitvoeringstermijn uitgedrukt in werkdagen. Als werkdagen worden niet beschouwd: zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.


Artikel 8 – Overmacht

 • Indien na de bevestiging van de offerte de uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht niet kan plaatsvinden, zal de tekortkomende partij de wederpartij hiervan op de hoogte brengen binnen een termijn van 2 dagen na de aanvang van de overmachtssituatie. Onder overmacht wordt verstaan de onmogelijkheid tot nakoming van een verbintenis in de zin van de wet en de rechtspraak. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, oproer, natuurverschijnselen, overheidsmaatregelen, werkstakingen, inbeslagname, arbeidsconflicten, brand, tekort aan vervoersmiddelen, uitzonderlijke verkeershinder, beperkingen in het energieverbruik, onwerkbaar weer, machinebreuk, ziekte, fouten of vertragingen te wijten aan de leveranciers of onderaannemers van SCHOONMAAK KEMPEN, beslissingen of interventies van overheidswege, fouten en vertragingen te wijten aan derden, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien.
 • In geval de overmachtssituatie een onderbreking van de uitvoering tot gevolg heeft, worden de uitvoeringstermijn en de verplichtingen van de desbetreffende partij in ieder geval van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking. Partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken.
 • Indien de situatie van overmacht langer duurt dan dertig (30) dagen in geval van een Consument Klant en drie (3) maanden in geval van een andere Klant, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de andere partij tot betaling van enige vergoeding aan de eerste partij kan worden gehouden.

Artikel 9 – Onderaanneming

 • SCHOONMAAK KEMPEN is gerechtigd om de dienstverlening geheel of gedeeltelijk toe te vertrouwen aan één of meerdere onderaannemers, die onder supervisie van SCHOONMAAK KEMPEN de diensten verlenen volgens de regels van de kunst.
 • De aannemers waar SCHOONMAAK KEMPEN beroep op doet, zullen de overeengekomen uitvoeringstermijn en aanvullende afspraken in acht nemen wanneer zij in opdracht van SCHOONMAAK KEMPEN diensten en/of goederen leveren.

Artikel 10 – Overdracht van eigendom en risico

 • De eigendom die rust op goederen die onderdeel uitmaken van de offerte en in het kader daarvan geleverd worden aan de Klant door SCHOONMAAK KEMPEN, zal pas worden overgedragen aan de Klant bij volledige voldoening door de Klant van de betreffende facturen, inclusief interesten en een voorkomend schadebeding. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van zulke goederen integraal worden gedragen door de Klant vanaf de levering bij de Klant.
 • Tot op het ogenblik dat de eigendom van de goederen effectief aan de Klant is overgedragen, is het de Klant verboden om over de goederen te beschikken, ze als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht.
 • De Klant verbindt zich ertoe om SCHOONMAAK KEMPEN onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk recht dat een derde op de goederen, waar krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud op rust, zou doen gelden.
 • In geval dat SCHOONMAAK KEMPEN beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, voor zover de goederen nog niet zijn gebruikt, ten gevolge van de gehele of gedeeltelijke niet-betaling door de Klant, wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd, onverminderd het recht van SCHOONMAAK KEMPEN op vergoeding van de eventuele schade, waaronder doch niet beperkt tot gederfde winst en andere commerciële schade.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 • Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout is SCHOONMAAK KEMPEN nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.
 • SCHOONMAAK KEMPEN is bovendien nooit aansprakelijk voor schade die niet volgt uit een fout in haar hoofde of in hoofde van haar werknemers en/of medewerkers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.
 • De totale (contractuele en buitencontractuele) aansprakelijkheid van SCHOONMAAK KEMPEN jegens de Klant voor directe schade is te allen tijde beperkt tot de prijs betaald door de Klant voor de diensten en/of goederen onder de overeenkomst voor de periode van zes (6) maanden die aan het schadegeval is voorafgegaan.
 • De directe schade toerekenbaar aan SCHOONMAAK KEMPEN zal verholpen worden in natura, door vervanging of herstelling. In geval het een Consument Klant betreft is er een keuzerecht tussen een herstel in natura, een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst. Wanneer herstel in natura onmogelijk of een onredelijke werklast met zich meebrengt, zal SCHOONMAAK KEMPEN in ieder geval de prijs van de betreffende goederen en/of diensten terugbetalen aan de Klant rekening houdend met het genot dat de Klant al heeft gehad van de goederen en/of diensten.

Artikel 12 – Verplichtingen van de Klant 

 • De Klant is gehouden tot het verstrekken van de correcte en volledige gegevens aan SCHOONMAAK KEMPEN teneinde haar in staat te stellen een prijs te berekenen die overeenstemt met de werkelijke kostprijs van de goederen en/of diensten en om haar diensten te kunnen verlenen aan de Klant.
 • De Klant is tevens verantwoordelijk voor een goede, veilige en tijdige toegankelijkheid van de plaats waar de diensten door SCHOONMAAK KEMPEN dienen geleverd te worden.
 • De Klant zal in onderlinge overeenstemming met SCHOONMAAK KEMPEN kosteloos voldoende ruimte voorzien om de materialen ten behoeve van de dienstverlening te kunnen opslagen. De Klant is gehouden om deze opgeslagen materialen als een goede huisvader te beheren. Deze goederen blijven eigendom van SCHOONMAAK KEMPEN.
 • Indien de Klant verzaakt aan zijn contractuele verplichtingen, is SCHOONMAAK KEMPEN gerechtigd de levering op te schorten totdat voorgaande verplichtingen door de Klant worden vervuld, waardoor de uitvoeringstermijn in ieder geval wordt verlengd.

Artikel 13 – Beëindiging 

 • Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, wordt de overeenkomst tussen SCHOONMAAK KEMPEN en de Klant afgesloten voor onbepaalde duur. Elke partij heeft in principe het recht om de overeenkomst eenzijdig en zonder motivering op te zeggen, mits toekenning aan de wederpartij van een opzeggingstermijn van drie (3) maanden. De opzegging dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij ter kennis te worden gebracht. De opzeggingstermijn vangt aan op de dag volgend waarop de aangetekende zending werd verzonden.
 • Indien de opzeggingstermijn van drie (3) maanden niet in acht wordt genomen, is de opzeggende partij aan de andere partij een forfaitaire opzeggingsvergoeding verschuldigd van 560 EUR voor elke maand dat de opzeggingstermijn niet wordt nageleefd.
 • SCHOONMAAK KEMPEN heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te beëindigen in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van zeven (7) werkdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de nakoming van één of meerdere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (iv) indien de zeggenschap over de Klant wijzigt; of (v) indien SCHOONMAAK KEMPEN gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Klant zijn verplichtingen jegens SCHOONMAAK KEMPEN wel zal nakomen, indien bijvoorbeeld, doch zonder exhaustief te willen zijn, uit een financiële backgroundcheck zou blijken dat de Klant insolvabel is.

In geval van zulke beëindiging behoudt SCHOONMAAK KEMPEN zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, interesten en schade die SCHOONMAAK KEMPEN hierdoor heeft geleden en worden alle vorderingen van SCHOONMAAK KEMPEN op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 – ALGEMENE BEPALINGEN

 • Niet-afwerving

Behoudens indien het een Consument Klant betreft, is het de Klant verboden om tijdens de duur van de overeenkomst met SCHOONMAAK KEMPEN en voor een termijn van zes (6) maanden na de beëindiging ervan een overeenkomst te sluiten met een werknemer en/of medewerker van SCHOONMAAK KEMPEN voor de uitvoering van een gelijksoortige activiteit in België. Indien de Klant een overeenkomst sluit in strijd met deze bepaling, zal hij een forfaitaire schadevergoeding van 25.000 EUR verschuldigd zijn aan SCHOONMAAK KEMPEN, welke verhoogd wordt met een vergoeding ten bedrage van 500 EUR per dag dat de overtreding verder duurt.

 • Splitsbaarheid

Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar, nietig, niet-toepasbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen SCHOONMAAK KEMPEN en de Klant te goeder trouw onderhandelen om de betreffende bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Turnhout, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.